MamboPL.com
 
Menu g³ówne
AKTUALNO¦CI
Start
To nas wyr√≥¬Ņnia!
O szkole
Dokumenty szko³y
Rada Rodziców
Patron szko³y
-------------------
Wydarzenia
Nasza gazetka
-------------------
Kalendarz szko³y
Spotkania z rodzicami
Plan lekcji i dzwonki
Po godzinach
Podrêczniki
Sto³ówka
-------------------
WOLONTARIAT
SPORT
CH√ďR
------------------
Projekt edukacyjny
Zamówienia Publiczne
Linki
Podstawa programowa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centalna Komisja Egzaminacyjna

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna

Serwis Biura Edukacji m. st. Warszawy

Kuratorium O¬∂wiaty w Warszawie

Platforma edukacyjna

Projekt

 

Wydarzenia 2016 - 2017

Zajêcia Na Wydziale Chemicznym PW

¬†¬†¬†¬†¬† W pi¬Ītek 20 stycznia razem z wieloma uczniami naszej szko¬≥y wybrali¬∂my si√™ na zaj√™cia z¬† chemii organicznej W¬≥a¬∂ciwo¬∂ci substancji organicznych o znaczeniu biologicznym. Zaj√™cia odbywa¬≥y si√™ na jednej z¬†najbardziej znanych warszawskich szk√≥¬≥ wy¬Ņszych - Politechnice Warszawskiej. To by¬≥a dla nas wielka przyjemno¬∂√¶ uczestniczy√¶ w¬†zaj√™ciach praktycznych w murach tej plac√≥wki.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†Na wst√™pie o¬†zaj√™ciach opowiada¬≥ nam jeden z¬†wyk¬≥adowc√≥w - dr¬†in¬Ņ.¬†Mariusz Tryznowski. Opowiedzia¬≥ nam jak to wszystko b√™dzie wygl¬Īda√¶ i¬†w¬† jaki spos√≥b b√™dziemy dzia¬≥a√¶ podczas zaj√™√¶. Nast√™pnie zosta¬≥y nam rozdane fartuchy chemiczne i¬†okulary ochronne. Dla wielu z¬†uczni√≥w to by¬≥a pierwsza styczno¬∂√¶ ze sprz√™tem tego typu, wi√™c to by¬≥o dla nich niesamowite prze¬Ņycie. Wszyscy uczniowie podzielili si√™ w¬†pary, w¬†kt√≥rych mieli pracowa√¶. Ka¬Ņda taka dru¬Ņyna dosta¬≥a kart√™ z¬†zadaniami, wi√™c przyst¬Īpili¬∂my do jej rozwi¬Īzywania. Niekt√≥re by¬≥y ¬≥atwiejsze, niekt√≥re trudniejsze, ale wszystkie sprawia¬≥y nam rado¬∂√¶ i¬†wzbudza¬≥y ciekawo¬∂√¶. Pan wyk¬≥adowca zawsze s¬≥u¬Ņy¬≥ nam pomoc¬Ī kiedy tego potrzebowali¬∂my i¬†opowiada¬≥ o¬†wykonywanych do¬∂wiadczeniach. Dowiedzieli¬∂my si√™ wielu ciekawych rzeczy i¬†przekonali¬∂my si√™ na w¬≥asnej sk√≥rze jak wa¬Ņne jest przestrzeganie zasad w¬†laboratorium.
¬†¬†¬†¬†¬† Uwa¬Ņamy, ¬Ņe zaj√™cia by¬≥y bardzo interesuj¬Īce i¬†cieszymy si√™, ¬Ņe mogli¬∂my chocia¬Ņ przez jeden dzie√Ī poczu√¶ si√™ jak studenci na Politechnice Warszawskiej.

Klaudia Go³êbiewska(1669kB) (1669kB) (1669kB) (1669kB)
(1669kB) (1669kB) (1669kB) (1669kB)
(1669kB) (1669kB) (1669kB) (1669kB)Certyfikaty

Certyfikat Szko¬≥y Wspieraj¬Īcej Uzdolnionych

(1669kB)

Certyfikat "Varsavianistyczna Szko³a"

(1669kB)

Certyfikat Dru¬Ņyny Szlachetnej Paczki

(1669kB)

Certyfikat Szko¬≥y z Klas¬Ī

(1669kB)

Kalendarz
Do ko√Īca roku szkolnegoGimnazjum nr 2 im. KawalerÔŅĹw Orderu Wojennego Virtuti Militari
Warszawa - MokotÔŅĹw 2007